Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a www.senselektro.hu (továbbiakban: Weboldal) felhasználói által, az oldal használata során megadott személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a Weboldalra a látogatók által önkéntes hozzájárulásával megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

i) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
ii) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
iii) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
iv) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

I. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétel során megadott adatok alapján kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a felhasználókkal.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Adatkezeléssel érintettek köre : Kapcsolatfelvételt kezdeményező felhasználók

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a kapcsolatfelvétel kezdeményezésével kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés módja: Automatizált adatfeldolgozás

II. Az adatkezelő adatai

Megnevezése: SENSELEKTRO Szolgáltató, Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi korlátolt felelősségű társaság.

Székhelye: H-1201 Budapest, Jósika u. 86.

Nyilvántartását végző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 01-09-696753

Adószáma: 10251348-2-43

E-mail címe: senselektro@senselektro.hu

Tárhelyszolgáltató adatai
Megnevezése: Magyar Hosting Kft.

Székhelye: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Telefonszáma: +36 1 700 2323

E-mail címe: info@mhosting.hu

 

III. Általános feltételek

Az Adatkezelő a megadott adatokat, a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályok szerint kezeli. Az Adatkezelés alapja ügyfélkapcsolati viszony, ezért a jelenleg hatályos jogszabályok szerint az adatkezelést az adatvédelmi hatóság felé az adatkezelőnek nem kell bejelenteni.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik az Adatkezelő valamennyi internetes tartalomszolgáltatásával kapcsolatos adatkezelésre.

IV. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az adatkezelés önkéntes, a felhasználók hozzájárulásának határozott, a jelen tájékoztatóban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket a felhasználó a kapcsolatfelvételkor az Adatkezelő rendelkezésére bocsát és kezelésükhöz hozzájárulását megadja.

IV./a. Kapcsolatfelvételt nem kezdeményező felhasználók

A kapcsolatfelvételt nem kezdeményező felhasználókról a honlap személyes adatokat nem tárol.

IV./b. Kapcsolatfelvételt kezdeményező felhasználók

Kezelt adat Adatkezelés célja
Kapcsolatfelvételt kezdeményező felhasználó cégének megnevezése Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, azonosítás
Kapcsolatfelvételt kezdeményező felhasználó neve Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, azonosítás
Kapcsolatfelvételt kezdeményező felhasználó telefonszáma Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, azonosítás
Kapcsolatfelvételt kezdeményező felhasználó e-mail címe Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, azonosítás

V. Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

Az Adatkezelő a Felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat.

Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az Adatkezelő valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

VI. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

VII. A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a senselektro@senselektro.hu címen és postai levél útján a következő postai címen: SENSELEKTRO Szolgáltató, Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi korlátolt felelősségű társaság H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 33, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

VIII. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően a Felhasználó mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha a Felhasználó saját számítógépéről látogatja a Weboldalt, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok titkosított vonalon, úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) technológiával kerülnek szerverünkre, ami garantálja, hogy az interneten keresztül továbbított adatok harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

IX. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a senselektro@senselektro.hu e-mail címre, vagy a SENSELEKTRO Szolgáltató, Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi korlátolt felelősségű társaság H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 33 postai címre.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

– bíróságnál

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

X. Cookie-k kezelése

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a Felhasználó számítógépére automatikusan kisméretű adatfile-ok (sütik, cookie-k, továbbiakban cookie) elhelyezésére kerül sor A Weboldalra történő belépéskor erre a tényre, a képernyő alján, figyelmeztető üzenetet jelenik meg. Az adatfileok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k elhelyezésének megtörténtéről Ön a Weboldal használata során nem kap további értesítést.

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a merleglabor.hu is használ cookie-kat a weboldalain. A cookie (magyarul süti) egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A sütik engedélyezése, korlátozása vagy tiltása

Minden modern böngészőprogramban beállítható, hogy a látogató elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. Ugyancsak a böngészőben lévő beállításokkal lehet testre szabni azt, hogy a látogató kér-e értesítést arról, ha a honlap sütit kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-kat meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor. Fontos tudni, hogy bizonyos honlapok egyes szolgáltatásai kifejezetten a cookie-kat elfogadásától függnek, így a cookie-kat esetleges tiltásával a látogató számára a honlapon nem várt működés lesz tapasztalható, rosszabb esetben lehetetlenné válik a honlap szolgáltatásainak használata.

A cookie kezelés néhány böngészőben

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 8
Safari

A cookie-k fajtái

A munkamenet cookie (session cookie) egy olyan típusa a cookie-nak, ami a legalapvetőbb böngészési folyamatok fenntartásához is. Ennek hiányában már az oldalról-oldalra lépkedés folyamata sem nyomon követhető a honlap által. A cookie tartalma általában csak egy 20-30 kvázi-véletlen alfanumerikus karakterből álló szöveg.

A hirdetési és böngészést támogató cookie-k olyan cookie-k, amik a látogató honlapon tett böngészési szokásait gyűjti, ezzel lehetővé téve a célzottabb és testre szabottabb ajánlatok felkínálását, illetve ezzel növelve a felhasználói élményt a böngészés folyamán. A cookie tartalma a munkamenet cookie-kcookienél kötetlenebb, de a látogató személyes adatait még így sem tartalmazhatják.

A cookie-k a www.senselektro.hu honlapján

A Weboldal munkamenet cookie-val teszi lehetővé – többek között – az egyes folyamatok működését, vagy Felhasználói számára a Személyes menübe történő belépés lehetőségét.

A Weboldal hirdetési és böngészést támogató cookie-kat nem alkalmaz.

XI. Általános rendelkezések

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag digitális formában tárolja.

A Felhasználók által rögzített adatok valóságtartalmát Szolgáltató nem vizsgálja, valótlan adatok hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár.

Az Adatkezelő minden számára elérhető intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében.

Az Adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.